xarxes socials

  • 07/03/2018

Les xarxes socials posen la ciència i la tecnologia a l’abast de tothom

Després de molt temps treballant en un projecte o una recerca, arriba el moment que s’obtenen els resultats, sovint molt útils per a la societat. Si els coneixements han de tenir ressò, esdevé essencial que es planifiqui una difusió amb l’objectiu que arribin a tanta audiència com sigui possible.

  • 04/03/2016

#EnginyerPerAQuè

Fa uns mesos, en un espai com aquest, reflexionava què ens feia considerar-nos enginyers industrials. Especialment després d’experiències professionals de vegades més lligades a la funció directiva que a l’enginyeria en si, i després d’haver ampliat la nostra formació en altres àmbits diferents. Concloïa la refl exió dient que entenc que ens distingeix als enginyers industrials una manera d’afrontar la realitat. Una metodologia d’analitzar els reptes. I una aproximació al món i a com mirar de millorar la societat.
Però... com ens veu aquesta societat?