Cessió de dades

De conformitat amb allò previst a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals facilitades a través de la present sol·licitud de subscripció són confidencials i passaran a formar part del fitxer denominat “BUTLLETÍ” del COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC), que es troba degudament inscrit en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar el butlletí informatiu del COEIC.

Tanmateix, mitjançant la complementació i l'enviament del present formulari autoritza l'enviament per part del COEIC de comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades amb els serveis prestats per aquesta entitat.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació reconeguts per la LOPD, així com revocar el seu consentiment respecte l’enviament de comunicacions promocionals o informatives, adreçant una sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a la seu del COEIC, situada a Via Laietana, núm. 39, de Barcelona (08003), o bé a l’adreça de correu electrònic lopd@juridic.eic.cat.