Els tres pilars de la transició energètica

Els països industrialitzats generen bona part de l’electricitat a centrals elèctriques convencionals com les de carbó, gas o nuclears. Aquestes plantes proporcionen un enorme benefici econòmic a les empreses generadores, a les quals els usuaris paguen les necessitats energètiques comprant-los-hi electricitat i combustible mitjançant les companyies de serveis públics pertinents. Aquest tipus de subministrament, fàcil d'usar, sol comportar costos elevats i, des del punt de vista de l'ús racional de l'energia, és bastant ineficient.

La transició energètica és difícil, però no impossible. El primer pas és canviar la manera de produir l'energia. Per fer-ho, cal descentralitzar els punts de generació i canviar al model de generació distribuïda (GD) basat en produir l'energia en el mateix punt on es consumirà. Així, es redueixen directament les pèrdues de xarxa, un fet que contribueix a preservar el medi ambient mitjançant l'ús de fonts d'energia renovable.

La GD té múltiples avantatges respecte del sistema convencional i implica beneficis tant a nivell tècnic, com econòmic i mediambiental.

Tècnic: Millora la qualitat del servei elèctric perquè disminueix la probabilitat de fallada per caiguda de línies d'alta tensió en reduir-se’n el percentatge d'utilització.

Els sistemes GD són modulars i proporcionen flexibilitat al sistema de distribució elèctrica. Això implica una instal·lació senzilla en un temps reduït. També proporciona un gran avantatge per al sistema d'operació, mantenint la flexibilitat de la capacitat total augmentant o disminuint el número de mòduls.

La GD redueix les pèrdues d'energia en les xarxes de distribució i transport.

Econòmic: Evita costos d'inversió en transmissió i distribució. El cost en infraestructures elèctriques és menor i, per tant, s’estalvien despeses d’operació i manteniment.

Redueix els costos de combustible gràcies a la millora de l'eficiència en el cas de les aplicacions de cogeneració. Aquests sistemes reutilitzen la calor residual per a instal·lacions de calefacció i refrigeració o per augmentar-ne l’eficiència mitjançant la generació d'electricitat que estalvia despeses en consum d'energia primària.

Ambiental: Disminueix l'emissió de contaminants. La GD potencia l'autoconsum a partir de sistemes de generació in situ. D'aquesta forma, s'aconsegueix reduir el consum d'energia primària de fonts convencionals substituint-la per energia més neta com la d'un sistema fotovoltaic. A banda, s'eviten les emissions causades per les pèrdues de transmissió de les centrals a les ciutats.

La GD aglutina múltiples sistemes de generació i emmagatzemament que permeten desplaçar els sistemes convencionals per l’obtenció d’energia solar o eòlica. No obstant, per arribar a aconseguir una transició energètica no n'hi ha prou amb descentralitzar els punts de generació i fer ús de fonts d'energia neta, sinó que també cal canviar la forma de consumir-la. Per tant, l'èxit també rau en el canvi de la consciència del consumidor i de fer un ús racional dels recursos energètics.

 

La reducció del consum energètic es basa en tres pilars fonamentals

Eficiència Energètica Elèctrica: És la reducció de les potències i energies demandades al sistema elèctric sense que afecti a les activitats normals realitzades en edificis, indústries o qualsevol procés de transformació. Una instal·lació elèctricament eficient permet la seva optimització tècnica i econòmica. És a dir, la reducció dels seus costos tècnics i econòmics d'explotació.

En definitiva, l'eficiència energètica comporta:

  • Ajudar a la sostenibilitat del sistema i medi ambient mitjançant la reducció d'emissions de CO2, amb l'optimització de la demanda d'energia.
  • Millorar la gestió tècnica de les instal·lacions augmentant el seu rendiment i evitant aturades de processos productius i evitant possibles avaries.
  • Reducció tant del cost econòmic de l'energia com del d'explotació de les instal·lacions.

Mobilitat elèctrica: La transició energètica no té cabuda sense la mobilitat elèctrica, el vehicle elèctric és el futur. La transició al vehicle elèctric suposa una reducció dràstica de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Simplement cal pensar en la diferència de rendiment entre un motor de combustió i un elèctric.

Un motor elèctric té un rendiment entorn al 95% mentres que un motor tèrmic del 30%. Per recòrrer 100 km, l'energia que consumeix un cotxe elèctric és tres vegades menys que un vehicle convencional.

Partint de la premisa que l'energia utilitzada per vehicles elèctrics pot provenir de fonts netes mentres que un de convencional només pot provenir de fonts fòssils.

Edificis de consum quasi zero (nZEB): El consum en edificis suposa el 40% de l'energia total a Europa. Reduir el consum en edificis suposa un dels principals punts d'actuació per reduir la dependència energètica i així complir amb acords internacionals per frenar el canvi climàtic.

Per aquest motiu neix la Directiva Europea 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, segons la qual tots els estats membres han de prendre mesures per a que a partir de l'any 2020 tots els edificis de nova planta siguin de consum energètic quasi nul (any 2018 per a edificis públics).

Els edificis de consum d'energia quasi nul nZEB (nearly Zero-Energy Building) tenen un nivell molt alt d'eficiència energètica i comfort, a més d'un consum energètic molt baix, procedent en la seva majoria de fonts renovables in-situ o de l'entorn.

En definitiva, la transició energètica suposa una sèrie de reptes complexos a tractar però si es gestionen de manera adequada, els beneficis que suposa el nou model energètic, permetrà frenar el canvi climàtic i millorar la qualitat de vida de tots.

Font: Article publicat originàriament al web de Circutor

Publicat: 28/09/2018

Etiquetes:Circutor Enginyeria energia elèctriques

Comparteix a
Cap vot de moment