El sistema sifònic: la revolució en el drenatge de cobertes

Els mètodes constructius i avancen a una velocitat vertiginosa i la construcció de grans naus no n'està exempta. Actualment, s’aposta per un tipus de construcció en què es deixa més espai entre columnes per augmentar l’espai útil interior, el que suposa poder disposar de menys capacitat de càrrega a les cobertes. Per aquest motiu, és molt important que els edificis tinguin un sistema de drenatge ràpid i eficient. Això ha obligat als fabricants a adaptar-se als nous tipus d’edificacions perquè, en cas de pluja, l’edifici quedi protegit de càrregues estàtiques extraordinàries a la coberta. L’objectiu és garantir la protecció de les persones, els béns materials i l’edifici mateix.

En el drenatge en cobertes d’edificis s’ha emprat tradicionalment el sistema per gravitació, en què una lleu inclinació de la coberta i dels col·lectors permet evacuar l’aigua pluvial. No obstant això, la tècnica més utilitzada actualment és el sistema sifònic, que suposa un gran avenç a nivell tecnològic. La principal diferència se centra en el treball mitjançant succió que propicia l’absència d’aire dins de la canonada. El drenatge és molt més ràpid i efectiu perquè, les canonades treballen al 100% de la seva capacitat. Per dur a terme aquesta tècnica, els forats de desguàs (anomenats embornals), dissenyats hidro-dinàmicament, porten incorporada una placa amb sistema air stop que impedeix l’entrada d’aire i la formació de remolins a causa de l’efecte Coriolis. Gràcies a aquests elements, el drenatge de la superfície de la coberta és molt eficient, fins i tot amb quantitats escasses de pluja, mitjançant l’efecte absorció-elevació. En ser més ràpid evacuant l’aigua de la coberta, també és més segur.

El sistema sifònic també facilita els treballs de construcció: permet reduir el número de buneres i la inexistència d’aire, alhora, possibilita la utilització de canonades d’un diàmetre més petit. A més, es redueix substancialment el número de baixants, i els metres lineals de canonades que cal soterrar és molt inferior. A això se suma que els col·lectors de descàrrega no necessiten tenir pendent i, en ser horitzontals, es genera un gran estalvi d’espai i s’eviten interferències amb altres instal·lacions.

A nivell mediambiental, permet redirigir tot el volum d’aigua descarregada cap a un punt concret i la connexió a tancs d’acumulació que facilita l’estratègia de recuperació dels recursos hídrics i la reutilització posterior per a instal·lacions de reg, dipòsits antiincendi o cisternes d’aigua no potable. A més, el dipòsit pot ser superficial, amb un manteniment més econòmic, ràpid i sostenible. 

També és molt més respectuós amb el medi ambient pel què fa a l’ús de materials. En el sector de la construcció, hi ha una tendència creixent a fer servir materials que siguin recuperables en un futur. El sistema sifònic ha apostat fort per la utilització del polietilè d’alta densitat (HDPE), que és un material biodegradable, en lloc del PVC, que s’usa al sistema d’evacuació per gravetat.

LA IMPORTÀNCIA DE LA FIXACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El sistema sifònic, però, produeix turbulències en les canonades. Per aquest motiu, és essencial una bona fixació de la instal·lació. Habitualment, les fixacions es col·loquen per sostenir tubs plens d’aigua molt pesants. Però, per seguretat, cal afegir-ne d’altres per minimitzar el moviment de les canonades en algunes fases existents durant la pluja.

En les fases inicials de la pluja, la quantitat d’aigua a la coberta no és suficient perquè la placa air stop quedi completament inundada, fet que provoca que el flux sigui intermitent i es formin taps que, al precipitar-se per la baixant, creen una depressió dins de la canonada. Aquesta reducció de la pressió atmosfèrica provoca un efecte de succió que s’acumula a l’interior dels col·lectors horitzontals i a la coberta, i que emet moviment a les canonades que s’accentua quan augmenta la intensitat de la pluja. És aleshores quan la canonada està plena d’aigua, encara hi queda aire atrapat i es formen bombolles. En aquest moment, l’agitació del sistema és màxima i apareixen les turbulències provocades pel xoc de l’aire contra les parets de la canonada. Un bon sistema de fixació evita els moviments bruscos i els conseqüents danys en la instal·lació.

Servaigua aposta per la màxima seguretat tabulant els paràmetres mitjançant el seu software de càlcul per exercir la pressió precisa de subjecció i evitar que les canonades s’aixafin o quedin poc subjectes. Com que es treballa amb instal·lacions pressuritzades, és molt important planificar la fixació, el posicionament dels tubs de subjecció, la fixació de les canonades i els accessoris de canalització.

Autor 1:

Josep Lluís Armenter

Enginyer Industrial. Director general de Mina, Aigües de Terrassa

Publicat: 27/11/2017

Etiquetes:sistema sifonic cobertes drenatge cobertes

Comparteix a
Mitja: 5 (1 vote)